• پيش بند مقاوم شيميايي مدل (Ansell (Pvc-45G : 
  • اين پيش بند از جنس خالص PVC توليد شده و داراي مقاومت بسيار مطلوب در مقابل تماس با کليه مواد شيميايي خورنده و سوزاننده اسيدي، قليايي، نمکي و حلال هاي شيميايي مي باشد. ابعاد اين پيش بند شامل پهناي 32 سانتي در ناحيه سينه، عرض 111 سانتي در ناحيه شکم و پايين تر و بلندي 180 سانتي بوده و به راحتي تمام بخش هاي در معرض خطر اپراتورهاي بيمارستاني و آزمايشگاهي را پوشش مي دهد. اين پيش بند داراي تأييديه استاندارد (CE(EN 14605و ساخت اروپا مي باشد.
دسته بندی محصولات