تجهيزات مورد استفاده موقعيت A :

 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 • طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)

           تجهيزات مورد استفاده موقعيت B :

 

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 •  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)

   تجهيزات مورد استفاده موقعيت C :

 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 • طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
 • يک نوع طناب نجات دوسر قلاب با طول مناسب فاصله نقاط اتّصال

 

        

      تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 •  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)

       تجهيزات مورد استفاده در عکس فوق :

 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 •  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)

      تجهيزات مورد استفاده در تصوير 1-3 سمت چپ:

 •  ناجي :
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل  P60 (کد 208004)
 •  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
 • مصدوم :
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 •  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
 • تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)

       تجهيزات مورد استفاده در تصوير 1-3 سمت راست:

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • قرقره ترمزدار با طول کابل فولادي مناسب

      تجهيزات مورد استفاده در تصوير 2-3 سمت چپ:

 •  ناجي A:
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 •  طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)
 • ناجي B:
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 •  تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 • مصدوم : 
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 • تسمه ترمزدار ضدشوک مدل ROLEX (کد 208008)

       تجهيزات مورد استفاده در تصوير 2-3 سمت راست:

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل  P60 (کد 208004)
 • قرقره ترمزدار با طول کابل فولادي مناسب

    تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق:

 •  ناجي A:
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل  P60 (کد 208004)
 •  طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)
 • ناجي B:
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 •  تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 • مصدوم : 
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 • تسمه ترمزدار ضدشوک مدل ROLEX (کد 208008)

    تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 •  ناجي :
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل  P60 (کد 208004)
 •  طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)
 •  مصدوم : 
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل  P60 (کد 208004)
 • تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 • طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)

     

       تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 •  ناجي :
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 •  تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016) 
 • مصدوم : 
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 • طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)

      تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 •  تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 • طناب ايمني 50متري مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گير مدل Linostop II (کد 208007) 

       تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • طناب ايمني 50متري مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گير مدل Linostop II (کد 208007) 

     

        تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • طناب ايمني 50متري مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گير مدل Linostop II (کد 208007) 
 • طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)
   

      تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • طناب رابط دو شاخه ساده با دوسر قلاب مدل LB102 (کد 208033)

       تجهيزات مورد استفاده در تصاوير فوق :

 • سه پايه نجات مدل TM9 (کد 208012) 
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016) در شرايط جايگزين ميتوان از طناب ايمني 50متري مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گير مدل Linostop II (کد 208007) نيز استفاده کرد. ( در چنين مواقعي براي بالا آوردن فرد مصدوم از داخل چاه کيسه هاي سه گوش مخصوص حمل مصدوم (کد 208015) نيز ضرورت دارد.)

     تجهيزات مورد استفاده در تصوير شماره 12-A :

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • طناب ايمني 50متري مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گير مدل Linostop II (کد 208007) 
 •  تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 • طناب افقي نجات قابل تنظيم 20 متري (کد 208036)  يا کابل افقي نجات مدلSKC-BLOCK ده متري قابل تنظيم (کد 208045)

 

     تجهيزات مورد استفاده در تصوير شماره 12-B :
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل  P60 (کد 208004)
 • قرقره ترمزدار با طول کابل فولادي مناسب

 

       تجهيزات مورد استفاده در تصوير A :

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • طناب ايمني 50متري مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گير مدل Linostop II (کد 208007)
 •  طناب افقي نجات قابل تنظيم 20 متري (کد 208036)  يا کابل افقي نجات مدلSKC-BLOCK ده متري قابل تنظيم (کد 208045)
       تجهيزات مورد استفاده در تصوير B :
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 •  طناب افقي نجات قابل تنظيم 20 متري (کد 208036)  يا کابل افقي نجات مدلSKC-BLOCK ده متري قابل تنظيم (کد 208045)
 •  قرقره ترمزدار با طول کابل فولادي مناسب   

      تجهيزات مورد استفاده در تصوير C : 

 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل  P60 (کد 208004)
 • تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
   

   

    

       تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029) و يا طناب رابط ساده دو سر قلاب مدل LB101 (کد 208006)

       تجهيزات مورد استفاده در تصوير فوق :

 •  ناجي :
 • کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60 (کد 208004)
 • طناب ايمني 50متري مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گير مدل Linostop II (کد 208007) 
 •  مصدوم : 
 •  کمربند ايمني پاراشوتي مدل P60(کد 208004)
 • تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016) 
دسته بندی محصولات